Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego Marago Fit

§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Agnieszkę Mączkowiak, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Monserwis Catering Agnieszka Mączkowiak przy ul. Romana Maya 1 w Luboniu 62-030, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań pod NIP 777-119-88-19, REGON 300329334, zwanym dalej „Marago Fit Catering Dietetyczny”.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
§2 Definicje
 • Usługi

– Przygotowanie i dostarczanie przez Marago Fit Catering Dietetyczny posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

 • Klient      

– Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  1. Dieta Standard
   (1000 kcal,1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000kcal, 2200kcal, 2500kcal,3000 kcal, 3500 kcal) – 3, 4 lub 5 daniowa
  2. Dieta Bez glutenu i nabiału
   (1000 kcal,1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000kcal, 2200kcal, 2500kcal,3000 kcal, 3500 kcal) – 3, 4 lub 5 daniowa
  3. Dieta Wege
   (1000 kcal,1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000kcal, 2200kcal, 2500kcal,3000 kcal, 3500 kcal) – 3, 4 lub 5 daniowa
  4. Dieta Wege + ryba
   (1000 kcal,1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000kcal, 2200kcal, 2500kcal,3000 kcal, 3500 kcal) – 3, 4 lub 5 daniowa
  5. Dieta Sport 
   (1000 kcal,1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000kcal, 2200kcal, 2500kcal,3000 kcal, 3500 kcal) – 3, 4 lub 5 daniowa
  6. Post Leczniczy – (w ramach tzw. Diety dr Ewy Dąbrowskiej)
  7. Dieta Wprowadzająca oraz dieta Wyprowadzająca – (w ramach tzw. Diety dr Ewy Dąbrowskiej)
   (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal) – 5 daniowa
  8. Dieta Niski IG
   (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal,1800 kcal, 2000 kcal, 2200kcal, 2500 kcal) – 3, 4 lub 5 daniowa
  9. Dieta Dash
   (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal,1800 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal) – 3, 4 lub 5 daniowa
  10. Dieta Ketogeniczna
   (1200 kcal, 1500 kcal,1800 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal) – 3, 4 lub 5 daniowa
  11. Dieta Hashimoto
   (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal,1800 kcal, 2000 kcal, 2200kcal, 2500 kcal) – 3, 4 lub 5 daniowa
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Marago Fit Catering Dietetyczny z danymi Klienta takimi jak: adres dostawy, rodzaj realizowanej diety warz z kalorycznością, wykluczone produkty lub grupy produktów (jeśli dotyczą danego zamówienia). Każde pudełko  zaiwerające konkretny posiłek jest opisane eykietą zaiwerającą podstawowe informacje dotyczące nazwy diety, kaloryczności, wartości odżywczej danego posiłku oraz alergenów.. Nazwy posiłków, a także wartość odżywcza nie są aktualizowane w przypadku zmiany posiłków z uwagi na występujące wykluczenia w ramach zamawianego wariantu przez klienta, dla którego takie wykluczenia są przypisane..
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Marago Fit Catering Dietetyczny („Cennik”), dostępnym pod adresem maragofit.pl (zakładka „cennik i dostawy”)
§4 Złożenie zamówienia
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  1. Mailowo poprzez wysłanie mail’a na adres zamówienia: [email protected]tylko w przypadku składania kolejnego zamówienia (jednocześnie ze złożonym zamówieniem przez formularz internetowy, wymagającym akceptacji prowadzonej i obowiązującej polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych przez „Marago Fit Catering Dietetyczny”)
  2. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.maragofit.pl w panelu klienta ( po uprzedniej rejestracji w bazie klientów lub składając zamówienie „gościnnie”) dostępny przez 24h na dobę pod adresem: https://zamow.maragofit.pl/zamowienie.
  3. Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel: 535-101-062 lub 509-211-566 czynnym od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16:00 – tylko w przypadku składania kolejnego zamówienia (jednocześnie ze złożonym zamówieniem przez formularz internetowy, wymagającym akceptacji prowadzonej i obowiązującej polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych przez „Marago Fit Catering Dietetyczny”).
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 5.00 będą realizowane drugiego dnia następującego po dniu złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 5.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 4. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Marago Fit Catering Dietetyczny o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 5. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Marago Fit Catering Dietetyczny za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Marago Fit Catering Dietetyczny o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
§5 Płatność za zamówienie
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na dwa dni robocze przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy,
  2. za pośrednictwem udostępnionego przez Marago Fit Catering Dietetyczny na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).
 2. Za dzień płatności uważany jest:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie,
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Marago Fit Catering Dietetyczny potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Marago Fit Catering Dietetyczny otrzyma takie potwierdzenie do godz. 5:00 2 dni robocze poprzedzające dzień realizacji zamówienia.
 3. Marago Fit Catering Dietetyczny uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Marago Fit Catering Dietetyczny za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Marago Fit Catering Dietetyczny) kwotą należności.
§6 Dostawa
 1. Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w przedziale pomiędzy 02:00-9:00 lub dostarczane są podczas dostawy wieczornej w dzień poprzedzający rozpoczęcie diety między 17:00 a 23:00.
 2. Teren bezpłatnej dostawy obejmuje granice administracyjne miejscowości: Poznań, Luboń, Komorniki, Puszczykowo, Plewiska, Mosina, Dostawa poza ten teren jest dodatkowo płatna i wybierając daną miejscowość podczas składania zamówienia oraz daną dietę – w formularzu internetowym zostanie wyświetlona informacja dotycząca dodatkowej opłaty za dzień dostawy – dotyczy wybranych miejscowości.
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.11:00 dnia poprzedzającego Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 4. Dostawa zamówień obejmujących dni weekendowe (sobota oraz niedziela) bez względu na harmonogram w dni robocze, odbywa się zawsze w sobotę rano w godzinach porannych (między godziną 2:00 a 8:00). Podczas dostawy dostarczamy dwa zestawy (jeśli zamówienie takowe obejmuje – na sobotę oraz niedzielę).
 5. Wszelkie zmiany dotyczące zmiany adresu dostawy przyjmowane są zarówno e-mailowo w dzień poprzedzający realizację zamówienia do godziny 9:00 lub poprzez panel klienta również do godziny 9:00 w dzień poprzedzający realizację zamówienia.
§7 Realizacja zamówień na diety w ramach „Diety dr Ewy Dąbrowskiej”
 1. W skład Diety dr Ewy Dąbrowskiej wchodzą 3 warianty diety: dieta wprowadzająca (I etap), właściwy post warzywno-owocowy (II etap) oraz diety wyprowadzającej (III etap). Każdy z etapów realizowany jest w danym terminie w ramach tzw. turnusów. Oznacza to, iż nie ma możliwości realizacji I oraz III etapu diety w wybranym przez siebie terminie. W przypadku II etapu diety realizacja może odbywać się w dowolnie wybranym terminie zgodnym z możliwościami realizacji przez Marago Fit Catering Dietetyczny.
 2.  Na stronie internetowej www.maragofit.pl/dieta-warzywno-owocowa została umieszczona tabela, w której znajdują się informacje dotyczące realizacji poszczególnych etapów diety.

 

§8 Konsultacje dietetyczne
 1. Udzielane są bezpłatnie na terenie punktu gastronomicznego na ul. Romana Maya 1 oraz telefonicznie od g.8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku po uprzednim umówieniu się.
 2. Indywidualne konsultacje z dojazdem do klienta są dodatkowo płatne.
§9 Zmiana i anulowanie zamówienia
 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą przesłania przez Klienta do Marago Fit Catering Dietetyczny wiadomości mailowej na adres: [email protected] lub telefonicznie do godziny 11:00 dnia poprzedzającego dostawę zamówienia. W panelu klienta takiej zmiany można dokonywać do godziny 9:00 w dzień poprzedzający realizację zamówienia.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 11:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia – do godziny 11:00 można dokonać tego z poziomy panelu klienta – między godziny 8:00 a 10:00 natomiast można dokonać tego tylko telefonicznie lub mailowo j.w.
 3. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
 4. W przypadku dokonania i złożenia Zamówienia, a następnie chęci rezygnacji z zamówienia, którego realizacja została już rozpoczęta lub też nie – realizacja zamówienia może być odsunięta w czasie.
 5. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet
  o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 18:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
§10 Reklamacje
 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej
  e-mail pod adresem: [email protected]
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Marago Fit Catering Dietetyczny poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 5. W razie stwierdzenia przez Marago Fit Catering Dietetyczny, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Marago Fit Catering Dietetyczny poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Marago Fit Catering Dietetyczny, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Marago Fit Catering Dietetyczny należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Marago Fit Catering Dietetyczny.

 

§11 Kody rabatowe i promocje
 1. Kody rabatowe generowane przez Marago Fit Catering Dietetyczny mają na celu po wykorzystaniu przez klienta obniżenie całościowej wartości koszyka/zamówienia o określoną wartość (procentową lub kwotową – w walucie: polski złoty).
 2. Marago Fiatering Dietetyczny zastrzega sobie prawo do skorzystania z kodu 2zestawy5% tylko i wyłącznie w przypadku złożenia zamówienia przez jednego lub dwóch klientów cały zestawów dietetycznych z wszystkich wariantów dietetycznych ujętych w §3 niniejszego regulaminu składających się każdy z minimum 3 posiłków na ten sam okres/termin realizacji. Pomimo braku możliwości wprowadzenia technicznych ograniczeń skorzystania z danego kodu w przypadku niespełnienia powyższych warunków – Marago Fit Catering Dietetyczny zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku skorzystania z kodu, złożenia zamówienia i braku spełnienia powyższych warunków do skorzystania z 5% rabatu.t C
 3.  W przypadku niespełnienia powyższych warunków, złożenia zamówienia i skorzystania z kodu rabatowego 2zestawy5% – Marago Fit Catering Dietetyczny może realizować takie zamówienie umniejszając realizację zamówienia o ilość dni/posiłków odpowiadającej rabatowi, który został naliczony klientowi bez podstaw prawnych ujętych w owym regulaminie.
§12 Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r.  poz. 1000, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Agnieszka Mączkowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MONSERWIS CATERING przy ul. Romana Maya 1 w Luboniu 62-030, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań pod NIP 777-11-98-819, REGON 300329334. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z konsultantem Marago Fit Catering Dietetyczny. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.